מַשְׂכּוֹרֶשֶׁת  
מערכת ענן לחישוב וניהול משכורות נוכחות ועובדים באינטרנט
מערכת העזרה והתיעוד של משכורשת

טופס 126

דרך תפריט טופס 126

טופס 126 הוא דיווח המפרט עובדים ומשכורות, ומהווה דיווח מסכם לרשויות.
הדיווח מבוצע בנפרד למס הכנסה (רשות המסים), פעם בשנה (בדרך כלל במרץ עבור השנה הקודמת)
ובנפרד לביטוח לאומי. לביטוח לאומי יש לדווח 3 פעמים בשנה:
בחודש יולי עבור חודשים 1-6 של אותה שנה.
בחודש ינואר עבור חודשים 1-12 של השנה הקודמת
ובחודש מרץ דיווח סופי עבור חודשים 1-12 של השנה הקודמת.

הדיווח מבוצע ע"י יצירת קובץ דיווח, אשר אותו יש לשדר לרשויות.
לרשות המסים השידור מבוצע באתר ייעודי של הרשות.
לביטוח לאומי ניתן לשדר ישירות מתוך המערכת, אבל ניתן גם להפיק קובץ ולשדר באתר
של ביטוח לאומי.

קובץ הדיווח מורכב מסוגי רשומות כלהלן:
רשומה 10: רשומה מובילה אשר מכילה פרטים על המעסיק
רשומות 20: רשומות פרט המפרטות כל עובד ועובד. לכל עובד יש לפחות רשומה 20 אחת
ואפשר שתהיינה כמה לאותו עובד. כל רשומה 20 מכילה פרטים אישיים של העובד,
וסיכום שנתי של נתוני המשכורת שלו.
כל רשומה 20 מתאפיינת בסוג משרה המוגדר ע"י רשות המסים, ולכן יכולה לפרט חלק מוגדר
מהשכר השנתי.
רשומה 30: רשומת סיכום
רשומה 40: מכילה נתוני סיכום נוספים
רשומות 50: רשומות חודשיות המכילות את דיווח טופס 102 לכל חודש.
בנוסף יש רשומות 50 נפרדות עבור הפרשים לשנה קודמת, הפרשים לשנים קודמות לפני כן,
ורשומה נפרדת לפיצויי פרישה של כלל העובדים.

לתשומת הלב
לפני שידור הדיווח לרשות המיסים או לביטוח לאומי יש לבדוק התאמה בין הדיווחים חודשיים
(טופס 102) שבוצעו בפועל, לנתונים המדווחים ברשומות 50 כאמור.


הפעלה במערכת
לאחר בחירת תפריט טופס 126 המערכת מחשבת את הטופס. פעולה זו עשויה לדרוש זמן מה.
הטופס מחושב עבור השנה שנבחרה בחודש העבודה
בתפריט המשנה יש הפרדה בין הדיווח לביטוח לאומי עבור חודש ינואר עד יוני,
הדיווח לביטוח לאומי עבור חודש ינואר עד דצמבר
והדיווח לרשות המסים (מס הכנסה)
תפריט פירוט חודשים מוביל לפירוט רשומות 20 עבור כל עובד וכל חודש. מטרתו
להקל על חקירת תוצאות החישוב אם הדבר נדרש.

בכל מסך מופיע פירוט תוכן כל רשומה בטופס.
פירוט רשומות 20 מחולק לתחומי מספרי שדות, לפי הסדר. ניתן להציג את הנתונים
עבור תחום שדות מבוקש ע"י בחירת התחום בתפריט שמעל טבלת רשומות 20.

בדיקת איזון הטופס והפרשים
בטופס 126 צריכה להיות התאמה בין סה"כ נתוני המשכורת של העובדים (רשומות 20)
ובין סה"כ הדיווחים החודשיים (רשומות 50).
כלומר המצב צריך להיות שהדיווחים בטפסי 102 התאימו לסך המשכורות והניכויים מהעובדים.

רשומה 40 כוללת שדות המבטאים הפרשים כאמור:
שדה 30ג' הוא ההפרש בין סה"כ המשכורת ברשומות 20 (עובדים) וסה"כ המשכורת שדווח בטופס 102
(רשומות 50) למס הכנסה
שדה 30ד' הוא ההפרש בין סה"כ המשכורת ברשומות 20 (עובדים) וסה"כ המשכורת שדווח בטופס 102
(רשומות 50) לביטוח לאומי. הפרש זה יכול לנבוע מתשלומים פטורי דמי ביטוח לאומי, וסכום אלה
רשום בשדה 14 ברשומה 40.
בנוסף רשות המסים בודקת את ההפרש בין מס הכנסה שנוכה ברשומות עובדים למס הכנסה
בדיווחים החודשיים.
במסך נוספת טבלה המסכמת את ההפרשים, מתחת לטבלה המפרטת את רשומה 40.
טבלה נוספת זו אינה חלק מהדיווח והיא נוספת לצורך בדיקת הדיווח בלבד.

הפרשים כתוצאה מעיגול סכומים לשלם
טבלת סיכום הפרשים מוסרת מידע גם על הפרשים כתוצאה מעיגול סכומים.
חישוב טופס 126 מבצע עיגול סכומים על הסיכום השנתי של כל עובד לחוד
כלומר חודשי העבודה של כל עובד מסוכמים, והתוצאות מעוגלות לשלם.
לעומת זאת חישוב טופס 102 מבצע עיגול על הסיכום החודשי של כל העובדים
כלומר משכורות כל העובדים מסוכמות, והתוצאה החודשית מעוגלת לשלם.
כתוצאה מההבדלים בצורות העיגול לשלם, יכולים להיווצר הפרשים מסוימים.
ההפרשים יכולים להיות יותר גדולים ככל שמספר העובדים יותר גדול.
טבלת סיכום ההפרשים מציגה את ההפרשים בקיזוז הפרשי העיגול כאמור.

יובהר כי הפרשים מסויימים יותרו ע"י רשות המסים, אולם הפרשים גבוהים מדי עלולים להביא
לדחיית הדיווח.

קישורים חיצוניים:
אתר הדיווח והורדת מבנה קובץ 126 של רשות המסים
תוכנת בדיקות לוגיות של קובץ הדיווח, מאת רשות המסים

מי אנחנו
office@maskoreshet.co.il
יוצר המערכת, יוסי פרידלנדר:
055-9644879, 04-8237323
משכורשת היא מערכת / תוכנת השכר הזולה בישראל פרטים
שימוש אישי ולימודי: חינם ללא הגבלה מעסיק עד 10 עובדים: חינם לשנה הראשונה
1 - 4 עובדים: 10 ש"ח לחודש לכל עובד, מהשנה השניה מ-5 ועד 10 עובדים: 49 ש"ח לחודש, מהשנה השניה
מעסיק מעל 10 עובדים: 3 חודשי התנסות חינם
תשלום בסיסי 49 ש"ח לחודש תוספת 1 ש"ח לחודש עבור כל עובד מעל 50 ועד 100 תוספת 1 ש"ח עבור כל 10 עובדים מעל 100 ועד 500 500-1000 עובדים: 150 ש"ח לחודש מעל 1000 עובדים: 200 ש"ח לחודש
המחירים בתוספת מע"מ